Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.deluxe-original.com

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy istniejący pod adresem www.deluxe-original.com jest prowadzony przez DMK Budownictwo K. M. Popławscy Spółka Komandytowa, z siedzibą w Markowszczyźnie 80, 18-106 Turośń Kościelna, KRS: 0000894758, NIP: 9662100484, REGON: 362934216, zwanego dalej Operatorem Sklepu.
2. Regulamin określa zasady korzystania z oferty i usług Sklepu pod adresem www.deluxe-original.com (zwanego dalej Sklepem).
3. Regulamin określa w szczególności:
a) zasady korzystania ze Sklepu,
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na Produkty w Sklepie,
c) zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.).
5. Regulamin jest udostępniany przez Usługodawcę w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności – Użytkownicy mogą każdorazowo uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, pobrać go i samodzielnie sporządzić wydruk. Na wyraźną prośbę Użytkownika, Usługodawca może przekazać Użytkownikowi kopię regulaminu w formacie PDF na wskazany adres poczty elektronicznej.
6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies.
7. Operator Sklepu posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających ponad 18% alkoholu.
8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep dokonuje sprzedaży wyłącznie na rzecz osób, które ukończyły wiek 18 lat i dokonały potwierdzenia daty urodzenia z pomocą powitalnego okna pop-up na stronie Sklepu.
9. Informacje o Produktach przedstawione w obrębie platformy Sklepu, w szczególności ich opisy, wizualizacje oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
10. Umowa Sprzedaży Produktu zawierana i realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem Sklepu.
11. Platforma elektroniczna Sklepu do składania zamówień przedstawia ofertę z zakresu personalizowanych napojów alkoholowych.

§ 2
Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin , określający zasady funkcjonowania Sklepu, zasady zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży przy wykorzystaniu środków elektronicznego porozumiewania się na odległość, prawa i obowiązki Operatora Sklepu pełniącego funkcję Sprzedawcy i Użytkownika oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Kodeks Cywilny- ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
4. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.);
5. Operator (Usługodawca/Sprzedawca)– DMK Budownictwo K. M. Popławscy Spółka Komandytowa z siedzibą w Markowszczyźnie 80, 18-106 Turośń Kościelna, KRS: 0000585047, NIP: 9662100484, REGON: 362934216.
6. Usługi elektroniczne– usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora Sklepu (Usługodawcę) na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w ogólnodostępnym Regulaminie.
6. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.deluxe-original.com w obrębie którego Użytkownik może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług elektronicznych Sklepu;
7. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z Usług elektronicznych, w szczególności zawierająca lub niosąca się z zamiarem zawarcia Umowy Sprzedaży w ramach elektronicznej platformy do składania Zamówień, która uprzednio zaakceptowała Regulamin;
8. Pełnomocnik- osoba, której Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i/lub też zapłaty za Towar.
9. Produkt – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie internetowym przez Operatora Sklepu (Usługodawcę/Sprzedawcę), mogąca stanowić przedmiot Zamówienia i późniejszej Umowy Sprzedaży;
10.Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu na odległość, składane Operatorowi za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające jednoznacznie rodzaj i liczbę zamawianych Produktów;
11. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy  DMK Budownictwo K. M. Popławscy Spółka Komandytowa a Użytkownikiem dokonującym zakupu, realizowana poprzez platformę Sklepu internetowego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, której przedmiotem jest określony Produkt.
12. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
13. Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
14. Administrator – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,
15. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 nr 119, str. 1).

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Operator Sklepu (Usługodawca) świadczy Użytkownikom serwisu www.deluxe-original.com , następujące Usługi elektroniczne:
a) umożliwia przeglądanie informacji zamieszczonych w obrębie platformy Sklepu,
d) umożliwia zawieranie Umów Sprzedaży na odległość przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej,
2. Podstawowa umowa o świadczenie Usługi elektronicznej obejmująca przeglądanie informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na skutek wejścia Użytkownika na platformę Sklepu i poruszanie się po jego podstronach.
6. Usługa elektroniczna zawierania na odległość Umów sprzedaży świadczona jest na rzecz Użytkowników.

§ 4
Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu i korzystania z usług Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego, nie zakłócając i nie utrudniając w żadnych stopniu korzystania ze Sklepu przez innych Użytkowników, zarejestrowanych i niezarejestrowanych.
2. W procesie zakupu po akceptacji Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na okazanie osobie doręczającej zamówiony Towar (pełnomocnik) dokumentu tożsamości celem weryfikacji wieku Użytkownika.
6. Użytkownik posiada prawo do składania reklamacji związanej z usługami elektronicznymi świadczonymi przez Operatora Sklepu, związanymi w szczególności z funkcjonowaniem Sklepu. Aby reklamacja została uwzględniona i mogła zostać poprawnie rozpatrzona musi zawierać poprawne dane Użytkownika: imię i nazwisko (nazwę w przypadku firm), adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer Zamówienia, wyraźnie określoną i przedstawioną przyczynę reklamacji oraz wystosowane wobec Operatora Sklepu żądanie Użytkownika. Operator Sklepu (Usługodawca) zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej reklamacji w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Za datę otrzymania reklamacji uznaje się dzień wpłynięcia jej do Operatora, także drogą mailową.

§ 5
Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Operator Sklepu, w ramach świadczenia Usług elektronicznych zapewnia Użytkownikom pełną sprawność techniczną, umożliwiając tym samym składanie Zamówień i zawieranie Umowy Sprzedaży.
2. Operator Sklepu oświadcza, że stale zapewnia ochronę elektronicznego przekazu poprzez zastosowanie właściwych technicznie i organizacyjnie środków, uniemożliwiając tym samym ich pozyskanie przez osoby nieupoważnione.
3. Operator Sklepu ma prawo weryfikacji wieku Użytkownika poprzez zobowiązanie Użytkownika do okazania osobie doręczającej zakupiony Towar (pełnomocnik) dowodu tożsamości. Odmowa okazania wymaganego dokumentu stanowi postawę do odstąpienia od umowy.
4. Operator Sklepu oświadcza, że zobowiązuje się do prawidłowej realizacji złożonych przez Użytkowników Zamówień, w oparciu o postanowienia Umowy Sprzedaży oraz dołoży wszelkich starań, by obsługa klienta przebiegała profesjonalnie i sprawnie.

§ 6
Złożenie zamówienia

1. Informacje o Produktach zamieszczone na platformie Sklepu – ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny, zdjęcia i wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem platformy Sklepu jest podanie niezbędnych informacji do jego realizacji oraz zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu, jak również ich akceptacja przez Użytkownika.
3. Przy każdorazowym złożeniu Zamówienia Użytkownik składa ofertę zakupu określonego Produktu z oferty Sklepu na warunkach podanych w opisie Produktu skierowaną do Operatora Sklepu za pośrednictwem formularza Zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z opisem wybranego Produktu zamieszczonym na stronie Sklepu.
4. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem strony Sklepu lub telefonicznie zawierane i realizowane są w należącym do Operatora Sklepu punkcie sprzedaży położonym w: Markowszczyźnie 80, 18-106 Turośń Kościelna.

5. Zamówienie na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu Użytkownik może składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
6. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien uruchomić stronę internetową Sklepu, wybrać Produkt z listy ofertowej, dodać go do koszyka. Następnie Użytkownik podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na ekranie komunikaty (m.in. dotyczące odbioru zamówionego Produktu, płatności) aż do momentu przejścia do ostatecznego potwierdzenia zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam”. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” Użytkownik ma możliwość wprowadzania modyfikacji danych oraz samego Produktu. W tym celu również należy kierować się wyświetlanymi komunikatami lub stałymi informacjami dostępnymi na stronie.
7. Potwierdzenie Zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że bierze on na siebie odpowiedzialność za odbiór nabytego Produktu przez osobę pełnoletnią.
8. Złożenie Zamówienia w Sklepie jest tożsame z oświadczeniem Użytkownika, iż nie jest on osobą, której, zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych. Co więcej, Użytkownik oświadcza, że nie dokonuje zakupu alkoholu w celu dalszej jego odsprzedaży. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, Operator Sklepu, w celu weryfikacji wieku Użytkownika dokonującego zakupu wymaga okazania dokumentu tożsamości osobie dokonującej doręczenia zakupionego Towaru (pełnomocnikowi).
9. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, w panelu wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie to będzie zawierać informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania przedmiotów Zamówienia (Produktów) Użytkownikowi, jeśli tenże zadecydował o skorzystaniu z jego pośrednictwa oraz dodatkowych kosztów, jeśli takie z jakiegokolwiek tytułu występują, jak również wybranej metody płatności oraz czasu i sposobu działania wskazanego Pełnomocnika.
10. Jeśli Użytkownik stwierdzi jakiekolwiek nieścisłości w treści wiadomości o otrzymaniu przez Operatora Zamówienia zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z Operatorem przy pomocy poczty elektronicznej biuro@deluxevodka.eu lub pod numerem telefonu +48 577 650 190.
11. Czas wydania rzeczy nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.  Wszystkie Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 10:00, w soboty oraz niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, obsługiwane będą kolejnego dnia roboczego.
12. Do każdego zamówienia Operator Sklepu wystawia paragon lub fakturę imienną/VAT. Wyrażając chęć otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć stosowną opcję przy Zamówieniu oraz podać dane firmy wraz z NIP.
13. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje na wskazany podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sklep oraz szczegóły jego dotyczące.
14. Operator Sklepu potwierdzi przyjęcie Zamówienia w czasie jednego dnia roboczego od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało przez Użytkownika złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny/ustawowo wolny od pracy Operator Sklepu potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym dniu roboczym.
15. W wyjątkowych okolicznościach możliwa jest odmowa przyjęcia przez Operatora zamówienia. Za wyjątkowe okoliczności uznaje się:
a) sytuacje, gdy Produkt jest niedostępny w magazynie Operatora Sklepu;
b) zdarzenia losowe, na które Operator nie miał wpływu,
c) nie odebrania przez Użytkownika uprzednio zamówionego produktu.
16. W terminie przewidzianym postanowieniem niniejszego Regulaminu, Operator Sklepu ma prawo do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem składającym Zamówienie przy użyciu adresu poczty elektronicznej lub numeru kontaktowego podanego w formularzu zamówienia, w celu:
a) poinformowania o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia, wskazując jednocześnie jaki termin brany jest pod uwagę; jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje w ciągu jednego dnia roboczego wspomnianego wydłużenia terminu realizacji swojego Zamówienia, wówczas Operator Sklepu ma prawo do jego anulacji;
b) weryfikacji prawidłowości podanych przez Użytkownika danych, jeśli w uzasadniony sposób budzą one wątpliwości Operatora Sklepu;
c) wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości dotyczących szczegółów złożonego Zamówienia.
17. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości Zamówień, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany przed potwierdzeniem przyjęcia przez Operatora Zamówienia.
18. Przyjęcie Zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
a) w przypadku Zamówień płatnych za pobraniem – w chwili otrzymania przez Operatora Sklepu treści Zamówienia;
b) w przypadku Zamówień płatnych serwisem PayU np. VISA, MasterCard, Maestro, PayPal lub ePrzelew i inne – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy;
c) w przypadku Zamówień płatnych przelewem zwykłym – w chwili wpływu należności na rachunk bankowy Operatora Sklepu.
19. Od chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Operatora Sklepu, Użytkownik nie może anulować lub zmienić zamówienia. Wszelkie zmiany należy wprowadzać z zachowaniem niniejszego zastrzeżenia poprzez pocztę elektroniczną lub drogą telefoniczną. Wspomniane zmiany mogą dotyczyć zmiany w adresie dostawy bądź zmiany danych na fakturze. Rezygnację z całości zamówienia należy wystosować drogą e-mailową. W przypadku rezygnacji z Zamówienia opłaconego z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Użytkownika, na konto, z którego płatność została zlecona.
20. Operator Sklepu zastrzega, że nie rozpoczyna realizacji Zamówienia na podstawie potwierdzenia przelewu generowanego przez bank lub inną instytucję finansową Użytkownika.
21. Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie, zgodnie z treścią postanowień niniejszego Regulaminu.
22. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sklep.
23. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest Sklep znajdujący się: w Markowszczyźnie 80, 18-106 Turośń Kościelna.
24. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
25. Moment wysyłki zamówienia określamy na podstawie naszego stanu magazynu, spodziewanych dostaw. Mimo dołożenia wszelkich starań w przedstawianiu rzetelnych informacji o terminach wysyłki, z uwagi na mnogość i jakość czynników (niedokładne informacje, błędy techniczne, przeszkody logistyczne itp.), które mają wpływ na tą informację, możliwe jest zarówno skrócenie jak i wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

§ 7
Polityka cenowa i płatności

1. Ceny oferowanych produktów podawane są w walucie krajowej i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne opłaty z wyłączeniem kosztów dostawy, o ile Użytkownik przekaże Pełnomocnikowi dyspozycję jej zlecenia.
2. Ceną ostateczną i wiążącą dla Użytkownika jest cena Produktu podana na stronie Sklepu internetowego w chwili składania Zamówienia przez Użytkownika. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest na stronie Sklepu przed zaakceptowaniem przez Użytkownika skompletowanego Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Produktów, jak również koszty dostawy, jeżeli Użytkownik upoważnił uprzednio Pełnomocnika do odbioru Zamówienia i zlecenia jego wysyłki oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Użytkownika formą płatności.
3. Operator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie oraz dowolność przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży; te realizowane będą na odpowiadającym im zasadach.
4. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika będącego osobą fizyczną jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na ewentualne doręczenie faktury VAT zamiast paragonu, stanowiącej dokumentację zakupu Produktu stanowiącego przedmiot Zamówienia w formie elektronicznej, na wskazany adres poczty elektronicznej.
5. Operator Sklepu zapewnia Użytkownikom dokonującym zakupów możliwość uiszczenia opłaty za kupione Produkty za pomocą:
a. przelewu na numer konta bankowego: DMK Budownictwo K. M. Popławscy Spółka Komandytowa 36 1600 1462 1841 6237 8000 0001
b. płatności elektronicznych
c. płatność w Sklepie za pośrednictwem Pełnomocnika.
6. Termin płatności za Zamówienie wynosi 3 dni przy Zamówieniu z przedpłatą lub w dniu wydania Zamówienia.
7. Jeśli podmiot pośredniczący w przyjmowaniu płatności lub bank Sprzedawcy nie potwierdzi zapłaty we wskazanym terminie, Operator Sklepu skontaktuje się z Użytkownikiem przy pomocy poczty elektronicznej, przypominając o konieczności uregulowania płatności i wyznaczając dodatkowy termin jej dokonanie. W przypadku, gdy Użytkownik nie ureguluje zaległości w terminie wskazanym przez Operatora, Zamówienie może zostać anulowane, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

§ 8
Wydanie zamówionego Produktu

1. Wydanie uprzednio opłaconego Produktu do odbioru osobistego przez klienta następuje w: Markowszczyźnie 80, 18-106 Turośń Kościelna.
2. Na życzenie Użytkownika, Produkt może zostać wydany Pełnomocnikowi w punkcie sprzedaży, tj. Sklepie znajdującym się w Markowszczyźnie 80, 18-106 Turośń Kościelna.
3. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik udziela stosownego pełnomocnictwa w odbiorze zakupionego Towaru i dostawie firmie kurierskiej, która od chwili zawarcia pełnomocnictwa zajmuje się realizacją procesów dostawy nabytego Towaru do rąk własnych klienta.
4. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika woli skorzystania z czynności Pełnomocnika, Użytkownik upoważnia DMK Budownictwo K. M. Popławscy Spółka Komandytowa do wydawania Pełnomocnikowi nabytego przez Użytkownika Towaru.
5. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika woli skorzystania z czynności Pełnomocnika, Użytkownik upoważnia DMK Budownictwo K. M. Popławscy Spółka Komandytowa do przekazania Pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia Pełnomocnika.

§ 9
Wykonanie pełnomocnictwa

1. Wykonanie pełnomocnictwa przez Pełnomocnika polega na odbiorze Towaru w punkcie sprzedaży, tj. w Sklepie znajdującym się w Markowszczyźnie 80, 18-106 Turośń Kościelna, a następnie dostarczeniu pod wskazany przez Klienta adres.
2. Klient udziela pełnomocnictwa: „UPS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 5221004200
3. Pełnomocnik dostarczy nabyty Towar przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony z Klientem sposób. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia, o ile Klient wybierze odbiór Towaru przez Pełnomocnika.
4. Pełnomocnik zrealizuje dostawę w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia odbioru na rzecz Klienta Towaru ze Sklepu.
5. Pełnomocnik może działać w imieniu własnym i na rzecz Klienta, jak również bezpośrednio w imieniu Klienta i na jego rzecz.

§ 10
Wynagrodzenie Pełnomocnika

1. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu realizacji pełnomocnictwa podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki oraz wszelkie opłaty.
2. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika uzależniona jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i wymieniona jest w zestawieniu płatności na stronie. Dodatkowo zostanie wskazana podczas składania Zamówienia, o ile Klient wybierze opcję odbioru Towaru przez Pełnomocnika.
3. Klient uiszcza wynagrodzenie Pełnomocnika wraz z zapłatą ceny za nabyty w Sklepie Towar, według sposobów przez siebie wybranych z dostępnych w Sklepie.

§ 11
Prawo odstąpienia od umowy pełnomocnictwa

1. Klient ma prawo odstąpić od odbioru Towaru przez Pełnomocnika, do czasu wysłania wydania mu Towaru. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar będzie wydany w punkcie odbioru w: Markowszczyźnie 80, 18-106 Turośń Kościelna.
2. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia poprzez wiadomość e-mail lub w inny sposób niebudzący wątpliwości, że oświadczenie dotarło do adresata.
3. W przypadku odstąpienia od umowy pełnomocnictwa do czasu wydania Towaru Pełnomocnikowi, Klientowi zostanie zwrócone pobrane wynagrodzenie Pełnomocnika. Zwrot nastąpi w ten sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata.

§ 12
Odpowiedzialność Sprzedawcy za Towar

1. Operator Sklepu odpowiada wobec Użytkownika, będącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady Produktu w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
2. Operator Sklepu ponosi odpowiedzialność za należytą jakość sprzedawanych Produktów, w szczególności obowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi Produkt wolny od wad, zgodny z przedmiotem uprzednio zawartej Umowy Sprzedaży.
3. Odpowiedzialność Operatora Sklepu z tytułu rękojmi względem Użytkowników niebędących Konsumentami zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Operatora Sklepu za pośrednictwem poczty tradycyjnej elektronicznej lub tradycyjnej.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową po jego wydaniu, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.
6. W razie stwierdzenia wady fizycznej Produktu Użytkownik może żądać od Operatora Sklepu wymiany Produktu na nowy, wolny od wad. Sprzedawca jest obowiązany dokonać wymiany w określonym wspólnie z Użytkownikiem czasie. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika co do wymiany Produktu, jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe.
7. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (jak uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające, wszystkie naruszenia zewnętrzne opakowania wzbudzające wątpliwości Użytkownika) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności Pełnomocnika i dołączenie go do zwracanej przesyłki.
8. Użytkownik ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na identyczny, wolny od wad.
9. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeśli wada Produktu jest nieistotna.
10. W celu umożliwienia Operatorowi Sklepu właściwego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu Operatorowi na adres korespondencyjny firmy. Koszty związane z odesłaniem Produktu reklamowanego zostaną zwrócone Użytkownikowi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Wraz z Produktem należy wysyłać dowód jego zakupu lub jego czytelną kopię.
11. Aby proces rozpatrywanie reklamacji mógł zostać podjęty, Użytkownik ma obowiązek przekazania wraz z Produktem uznanym w drodze reklamacji za wadliwy szczegółowego opisu reklamacji. W opisie reklamacji należy podać jak najwięcej informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności zaś rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, żądanie Użytkownika wraz z uzasadnieniem, dane Użytkownika wraz z jego adresem korespondencyjnym oraz adresem poczty elektronicznej.
12. Operator Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni. Gdyby z przyczyn niezależnych okazało się to niemożliwe do zrealizowania, Operator zobowiązuje się poinformowania Użytkownika, kiedy ostatecznie jego Reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
13. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany przez Operatora Sklepu listownie, emailem lub telefonicznie, przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Użytkownika.
14. Wszelkie uprawnienia Użytkownika wynikające z niniejszego paragrafu Regulaminu podlegają wyłączeniu, jeżeli Użytkownik w chwili złożenia zamówienia lub ostatecznego zawarcia z Operatorem Sklepu Umowy Sprzedaży wiedział o wadzie Produktu lub też w terminie 21 dni od stwierdzenia wady fizycznej Produktu nie zawiadomił o tym Operatora Sklepu.
15. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika, Operator Sklepu wymieni reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za wskazany Produkt w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
16. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej, wyrażonej w złotych polskich.

§ 13
Ochrona danych osobowych

DMK Budownictwo K.M. Popławscy Spółka Komandytowa dokłada najwyższych starań by dbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych oraz spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z tym, realizując obowiązek wynikający z treści art. 13 RODO, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu internetowego jest DMK Budownictwo K.M. Popławscy Spółka Komandytowa, NIP 9662100484, numer KRS 0000969573, prowadząca serwis www.deluxe-original.com. Siedziba Administratora mieści się w Markowszczyźnie 80, 18-106 Turośń Kościelna. Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy: biuro@dmkbudownictwo.pl oraz listownie na adres siedziby.
2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w każdorazowo określonych celach, w tym w celu: założenia konta Użytkownika w Sklepie internetowym, zapisania się do bazy adresatów informacji branżowych i handlowych, kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej i formularza kontaktowego, pozostawania w naszej bazie klientów, realizacji zamówienia w Sklepie internetowym, rozliczenia, realizacji aktywności na naszych kontach na portalach społecznościowych i blogu (np. opinie, komentarze), rozstrzygania ewentualnych reklamacji.
3. Adekwatnie do celu, przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. a RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. obowiązki księgowo-rachunkowe),
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4. Dokładamy starań, by przechowywać Państwa dane wyłącznie przez okres, kiedy są one potrzebne do realizacji celu lub realizacji obowiązków nałożonych na Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane i okres wynikający z przepisów prawa (m.in. okres przechowywania dokumentacji księgowej po dokonaniu zakupów w sklepie internetowym), natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania (np. opinie na blogu). Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie (biuro@dmkbudownictwo.pl). Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa albo wyrażona zgoda. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
5. Do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mają bezpośredni dostęp upoważnieni pracownicy, współpracownicy i zleceniobiorcy Administratora oraz uprawnione i upoważnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu internetowego, jak również podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO (np. dostawcom oprogramowania). Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie innym podmiotom. Dane osobowe mogą być udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa, lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych usługodawców, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz realizacji zamówień. Dokładamy najwyższych starań, by podmioty, którym udostępniamy dane osobowe, gwarantowały stosowanie środków ochrony adekwatnych do obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych, zapewniając w ten sposób wysokie standardy i bezpieczeństwo, a po więcej informacji odsyłamy do ich polityk prywatności.
6. O ile nie wyłączają tego przepisy prawa oraz spełnione zostaną przesłanki określone w RODO:
• Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania i uzupełnienia.
• Przetwarzanie Państwa danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, jak również ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile spełnione będą wymagane przesłanki.
• Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem .
• Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
• Przysługuje Państwu prawo przenoszenia danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa.
• Przysługuje Państwu również prawo usunięcia danych, o ile wystąpią przesłanki zawarte w treści art. 17 RODO i z uwzględnieniem przepisów szczególnych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie są świadomie i intencjonalnie przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Dane nie służą też zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu jeśli nie wyrażono na nie zgody.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niejednokrotnie może warunkować spełnienie celu np. realizację usługi.
9. Szerszy zakres informacji o przetwarzaniu danych osobowych ujęty został w Polityce prywatności.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.
2. Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów, które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń.
3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wyglądem produktu na komputerze Klienta, a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
4. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
6. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru w magazynie oraz u dostawców lub w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin.
8. Jeśli pojawią się problemy z realizacją zamówienia, niezwłocznie powiadomimy o tym kupującego.
9. W wyjątkowych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny, po uprzednim poinformowaniu Nabywcy.
10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia Klientów. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie e-sklepu.
11. Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo i ilościowo.
12. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd powszechny w Białymstoku.
13. Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem.
14. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sklepu internetowego www.deluxe-original.com mogą być zgłaszane Spółce telefonicznie lub mailowo.